کتاب عطیه برتر به دست پائولو کوئیلو نوشته و توسط آرش حجازی ترجمه شده است.آرش حجازی به دنیا آمده در سال هزار و سیصد و چهل و نه که یکی از نگارنده ها و مترجمان و پزشکان مشهور و ناشر ایرانی می باشد. او مدیر نشر کاروان و ترجمه کننده ی رسمی کتاب‌های پائولو کوئیلو به زبان فارسی است. در اینجا درمورد اثر نوشته شده که عشق‌ زندگی‌ می باشد. عشق‌ هیچ وقت اشتباه نخواهد کرد و زندگی تا دورانی که‌ عشق‌ می باشد به‌ اشتباه و نادرست نخواهد افتاد . در پایه و اساس همه ی مخلوقات عشق‌ همانند عطیه‌ی‌ برتر حاضر می باشد.برای آنکه وقتی هر چیز دیگری‌ به‌ آخر رسد عشق‌ پایدار خواهد بود و می ماند. پائولو کوئلیو داخل این اثر به بازآفرینی تجزیه هری دروموند بر نامه ‍پولس رسول به قرنتیان پرداخته است و در این تحول و گذارشات سه فضیلت واسه ی آدم به حساب می آید .ایمان و اندیشه و عشق و نتیجه گرفته که عشق فضیلت برتر آدمی می باشد. برای خرید کتاب عطیه برتر به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب عطیه برتر