کتاب شاگرد شبح گیر نوشته شده به دست جوزف دلانی می باشد و توسط سعید صالحی ترجمه گشته است.یک د فعه دیگر تام وارد یکی از شاگردان سیزده ساله ی اسپوک به اسم جان گریگوری با خباثت درگیر شده است. ولی این دفعه با موجوداتی فراتر از وحشتناک ترین کابوس هایش روبه رو شدهاست. موجودی باستانی که فکرها و اندیشه های او را می تواند متوجه شود و یا بخواند و علاقه مند به خون آدم است و قادر است صید خود را تا اندازه ی مرگ پرس نماید. آیا تام باز هم قادر است که از سنگ هایی که جهان ظلمت بار بر سر راهش می اندازد روبرو شده و از پسش برآید.آیا قادر بر روبرو شدن با وحشتهایش است. آیا نفرینی وحشت انگیز سه ساحره ی پندل که اسپوک را به سمت مرگ می کشانند به واقعیت متصل می شوند.اگر توماس جادوگر را از افکار غلط رهایی دهد.گرگوری پیر سال‌ها مناطق را از تباهی و فساد موجودات خبیث نجات خواهد داد و حالا در دوران میانسالی می بایست که جانشینی برای خویش انتخاب نماید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شاگرد شبح گیر تماس بگیرید.

دانلود کتاب شاگرد شبح گیر