کتاب فرانکشتاین توسط ری شلی نوشته شده است که یکی از پر فروش ترین و محبوب ترین داستان های تاریخ می باشد.فرانکنشتاین یا پرومته ی پیشرفته مشهورترین نوشته نگارنده ی انگلیسی مری شلی می باشد. اندیشه و فکر نخست نگاشتن این اثر را لرد بایرون یکی از شاعران بسیار رمانتیک انگلیسی تبار و از دوستان خانواده شری‌ها پیشنهاد نمود. فرانکنشتاین اولین دفعه در سال هزار و هشتصد و هجده چاپ کرد .فرانکنشتاین اندیشمند جوان و دوستدار قدرتی بود که با به کار گیری و از بغل هم گذاشتن تکه‌های بدن مرده ها و با انجام دادن نیروی الکتریکی جانوری زنده به صورت یک آدم و با اندازه ای کمی بزرگ‌تر از یک آدم معمولی می‌سازد. موجودی با چهره ی وحشتناک و ترسناک که بر تمام جای بدن او پر از بخیه‌های ناشی از دوخته شدن به چشم می‌خورد. این موجود تا آن اندازه ترسناک بود که تمامی مردم و حتی آفریننده ی او از دست خباثت های او فرار می نماید. غولی که آفریننده ی او هم قادر به کنترل کردن آن نمی شود و خود مغلوب آن می‌شود.فرانکنشتاین آوازه ی خویش را زیادتر از هر چیز مدیون اقتباس‌های سینمایی خویش است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرانکشتاین تماس بگیرید.

دانلود کتاب فرانکشتاین