کتاب هوای تازه به دست جرج اورول نوشته شده است.این کتاب از هفتمین داستانهای مشهور جورج اورول می باشد که در سال هزار و نهصد و سی و نه که در زمان جنگ جهانی دوم بود به انتشار رساند. این داستان احوالات و هوای انگلستان را بازگو می نماید و پس از جنگ را با هم مقایسه نموده در مقابل ما قرار دارد. اریک آرتور بلر با اسم مستعار جرج اروِل متولد شده در بیست و پنج ژوئن هزار و نهصد و سه می باشد و در سال هزار و نهصد و پنجاه نیز دار فانی را وداع گفت.ااو یکی از داستان‌نویسان و روزنامه‌نگاران و انتقاد کننده ی ادبی و از شاعرِان انگلیسی تبار بود. او را زیادتر واسه ی دو داستان مشهور و پرفروشش با نام مزرعه حیوانات و هزار و نهصد و هشتاد و چهار معروف گشته است. این دو اثر بر روی هم زیادتر از هر دو نوشته ی دیگری از یک نگارنده در قرن بیستم فروش داشته‌اند.او هم اکنون با نقدهای بسیار فراوانی که بر اثرها نگاشته بود از بهترین وقایع‌نگاران فرهنگ و ادبیات انگلیسی قرن شناخته شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هوای تازه تماس بگیرید.

دانلود کتاب هوای تازه