کتاب سقوط یک فرشته اثری بسیار جالب از هنری وود می باشد که توسط شيده جلالي فر ترجمه شده است. دوستان بسیار نزدیک هنري ويليام به اين اعتقاد داشتند كه اگر مشکلی و نقصی در وجود و بدن اين فرد موجود باشد می بایست آنرا در ساختمان اندیشه و ذهنی او گشت و پیدا کرد. قلبي دلسوزتر و مهربانتر از قلب وی و دلي نازک تر از دل او وجود نداشت.صحیح می باشد كه لردماونت سورن هنري ويليام و اين جزو اشراف و طبقات درجات نخست انگلستان بودند اما ایزابل دختری بسیار زیبا و دوست داشتنی بوده است.او با پدر وی زندگی می نماید. پدر او از ثروتمندان و پولداران انگلستان بوده است اما خوش گذرانی ها و بی خیالی و به فکر هیچ چیز نبودن های او هر روز او را بدهکار تر و آشفته تر می نماید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سقوط تماس بگیرید.

دانلود کتاب سقوط