کتاب ترسناک لرد لاس یا همان نبرد با شیاطین ترجمه شده به زبان فارسی نوشته شده توسط دارن شان می باشد.این نمونه جمع آوری شده حول سه فرد مهم و اصلی در گردش می باشد.گرابز گریدی و کرنل فلک و بک مک‌کن می باشد. با آنکه آنها هم دیگر را بسیار زیاد دیدار نموده بودند اما هر یک از دورانی باهم تفاوت داشته اند. گرابز در وقت کنونی زندگی می نماید. کرنل در سال هزار و نهصد و هفتاد و بک تقریبا سیصد و پنجاه بعد از میلاد مسیح است. اثر فوق جزئیات نبرهایشان بر ضد ارباب شیطانی لرد لاس و همراهان شیطان بسیار او و شیطان سایه‌ی مرموز بوده است که قول داده دنیا را از شر آدمها پاک نماید و حتی مردن کردن را همچنان متوقف نماید. با هم و به کمک گرفتن از مرید شخصیت‌های مهم و اساسی به دفعات کوشش های دیموناتا را واسه ی پادشاهی بر دنیا خنثی می نمایند.هنگامی که دارن شان در حال نگاشتن حماسه دارن شان بود اثرهایی چون لرد لاس و دیموناتا بر او الهام گشت. او اثر را نگاشت و تا وقتی که حماسه دارن شان به اتمام رسید آن را رها کرد. در اول او ایده‌ای واسه ی آن که این اثر به مجموعه تبدیل شود نداشت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ترسناک لرد لاس تماس بگیرید.

دانلود کتاب لرد لاس