کتاب خانه اهریمنی از اثرهای ترسناک نوشته شده به دست اناتولی دنپروف می باشد.اناتولی دنپروف یکی از فیزیکدانان مشهور روسی است که در موسسات فیزیک متصل بر فرهنگستان علوم روسیه مشغول به کار است. او در سال هزار و نهصد و نوزده متولد شده است. او از بیست و هفت سالی علاوه بر فعالیتهای علمی و تخصصی خویش به داستان نگاری رو اورده است. قصه های او مایه های علمی داشته و زیادتر به سیبرنتیک ارتباط دارد .اما هیچ وقت خویش را از حقیقتهای علمی جدا نساخته و دچار تخیل غلط نشده است. رویدادهایی که در رمانهای او رخ داده با توجه و دقت فراوان اماده شده است و کوشش نگارنده بر این است که از قوانین شناخته شده حاکم بر طبیعت و اجتماع پیش نرود و تجاوز نکند. از خصوصیات دیگر نوشته های اناتولی انسانی بودن آنها می باشد.او در کوشش است مطالعه کننده را با قدرت های بسیار اما پنهان انسان اشنا نماید و او را به استواری در مقابل ناروایی های موجود وا دارد. داستان روبه رو یکی از نوشته های مشهور اوست که در سال هزار و نهصد و شصت نگاشته شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خانه اهریمنی تماس بگیرید.

دانلود کتاب خانه اهریمنی