کتاب نامه به پدر نوشته فرانتس کافکا و ترجمه فرامرز بهزادمی باشد.اثر نامه به پدر با محتوای اعتراضات فرانتس کافکا به نظامهای پدرسالارانه ای می باشد که موجب تشکیل طرح های ناسالم در اندیشه و فکر او شدند.این نوشته که هیچ وقت به دست مخاطبش پدر کافکا نرسید نمایانگر تلاشی می باشد که نگارنده داخل آن پایینی ترین لایه های ارتباطات خانوادگی را جستجو کرده و از این منظر خیلی از نارحتی های جان و روح و روان او را ثروت هنرمندانه داده است.نامه اینگوه شروع می شود که پدر خیلی عزیز و بزرگوارم جدیدا از من سوال کرده ای که برای چه به نظر می آید از تو هراسانم . هیچ هنگام نمی دانستم چه جوابی باید دهم و کمی به این دلیل که به درستی وحشت بخصوصی در من بر ایجاد میکنی و شاید باز به این سبب که این وحشت برگرفته از جزئیات بسیار زیادی است که نخواهیم توانست تمام آنها را سنجیده و به صورت شفاهی مطرح کنیم . همچنان نیز که تلاش می کنم با نامه جوابت را دهم باز هم جوابی ناکامل خواهد بود برای آنکه حتی وقت نگاشتن وحشت و پیامدهایش ارتباط من و تو را از بین خواهد برد و ارزش موضوع از اندیشه و درک من پا فراتر نهاده است. برای خرید کتاب نامه به پدر به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب نامه به پدر