کتاب چرم ساغری به نوشته انوره دو بالزاک است که توسط محمود اعتمادزاده ترجمه شده است. چرم ساغری داستان کوتاهی از انوره دو بالزاک نگارنده ی مشهور فرانسوی که متعلق به زمان شروع آفرینندگی ادبی واقعی اوست. او با چرم ساغری ‌که به سال هزار و هشتصد و سی و یک چاپ شده ‌رشته داستانهایی را شروع می نماید که بعد از مدتی نمونه کمدی انسانی محل و قرارگاه بخصوصی به اسم بررسیهای فلسفی پیدا نمود. مارکی جوانی به اسم رافائل دو والانتین که پدر و مادر خود را از دست داده و بسیار تهی دست می باشد. دستخوش وسوسه اثر بزرگی می باشد که مایه امید داشتن و بهبود و اعتماد به نفس دادن اوست.این وسوسه نوشته ی نظریه اراده بوده که اثری تازه و ابهام داشته مثل خود رویدادهای داستان برگرفته از مسمریسم و علوم پنهانی است. اما برای آنکه از بزرگی کار امید خویش را از دست می دهد می‌خواهد خود را از بین ببرد. در همین زمان با فردی شگفت انگیز نیمه عتیقه فروش و نیمه ساحره روبرو می شود . این فرد تکه‌ای چرم ساغری به او می دهد که شامل نیروی برآوردن کلیه آمال و تمام آرزوهای شخصی می باشد که آن را در دست داشته باشد . برای خرید کتاب چرم ساغری به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب چرم ساغری