کتاب عروس فرانسوی نوشته ایولین آنتونی و به ترجمه فاطمه سزاواری می باشد.سر جیمز مک دونالد با نام شوالیه از مقامات و درباران کشور فرانسه و یکی از دستیاران وزیر جنگ در صورتی که دست همسر خویش را در دست داشت و نرمی فشار می داد و به اثر بسیار کمی که در سی سال زندگی زناشویی در چهره ی بسیار زیبای او گذاشته بود می اندیشید و با آرامش گفت کاترین دلبند و عزیزم تلاش کن با پسرمان با صبر روبرو گردی اطمینان دارم که او با پیشنهاد ما موافقت خواهد نمود. زن با اندوهگینی ابراز کرد که افتضاحات و آبرو ریزی تازه ای ایجاد شده برای چارلز تحمل ناپذیر است و نمی خواهد که با او نیز حتی حرف زده شود.آن ها خانه ای بخصوصی داخل ورسای داشتند که از دوران خدمت او داخل دربار به آن ها داده شده بود و یک مکان قصر مانند ییلاقی کوچک نیز در اطراف پاریس که لویی پانزدهم در یکی از زمانهای کمیاب سخاوتش نسبت به اسکاتلندی ها و ایرلندی های مهاجر پناهنده به فرانسه داده بود .اشخاص بسیاری همانند سر جیمز و خانواده اش وجود داشتند که در دوران ترقی و آوازه استوارت در سال هزار و هفتصد و چهل و پنج میلادی از انگلستان تبعید گشته بودند . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عروس فرانسوی تماس بگیرید.

دانلود کتاب عروس فرانسوی