کتاب رنج های ورتر جوان به دست فریده مهدوی دامغانی در دویست و شصت صفحه ترجمه شده است.رنج‌های ورتر جوان اسم اثری می باشد نوشته یوهان ولفگانگ گوته که آن را در سال هزار و هفتصد و هفتاد و چهار و در سن بیست و پنج سالگی چاپ کرد. این اثر در اول انتشار به موجب توجیه مسئله خودکشی مخالفت بسیار روحانیون روبرو شد و در آخر فروش آن ممنوع گشت .ولی سر و صدای برگرفته از این ممنوعیت به فروش زیادتر نوشته کمک نمود و زمانی نبرد که به چندین زبان مختلف هم ترجمه گشت. این اثر معروفیت زیادی واسه ی گوته به همراه داشت و آوازه او را به سراسر اروپا رساند. همه ی بزرگان و معلمان و دبیران در این اندیشه اند که بچه خودش نمی داند چه و چرا می خواهد. اما این که بزرگ ترها هم همانند بچه در دل زمین راه میفتند و مثل بچه نمی دانند از چه جایی آمده و عاقبت به کجا می روند و در اعمال و رفتارشان حتی آن هدف راستین و روشن بچه هم وجود ندارد و همانند بچه هم به حاکمیت با ابزار نان قندی و تو سری تن در می دهند حقیقتی می باشد که خیلی نمی پذیرند و در صورتی که این شک من همانند واقعیت روز روشن است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رنج های ورتر جوان تماس بگیرید.

دانلود کتاب رنج های ورتر جوان