کتاب کاندید به قلم ولتر که کار ترجمه آن بر عهده ی محمدعلی عایخانی بوده است.ولتر از مشهورتین اندیشمندان و نگارنده های اهل فرانسه دوره ی روشنگری است. آوازه ی او به سبب ذکاوت خارق‌العاده‌اش و مخالفت‌های او با کلیسای کاتولیک و حمایتش از آزادی مذهب و آزادی بیان و و جدایی دین از سیاست و شجاعتش در گفتن نظرهای خویش بی پرده بوده است. همه ی شور زندگی او در پیدا کردن عدالت بود. ولتر در همه ی سبک‌های ادبی و نوشتاری از جمله نمایشنامه و شعر و رمان و مقاله و اثرهای تاریخی و علمی دست داشته است. کاندید اسم جوانی می باشد که داخل قصر بارون زندگی می نماید. بارون فردی به اسم پانگلوس را که از بهترین دبیران آن دوره بوده است و واسه ی تربیت کاندید استخدام می نماید . پانگلوس همواره به کاندید یاد داده که ما در جای پر از خوشبختی و شادی زندگی می نمایم . پس از زمانی بارون به کاندید شک کرده و با شک آن که به دخترش چشم بد داشته او را بیرون می‌کند. کاندید هم اکنون مجبور شده به گروه سربازان بلغاری ملحق شود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کاندید تماس بگیرید.

دانلود کتاب کاندید