کتاب وجدان بیدار به نوشته اشتفان تسوایگ و ترجمه سیروس آرین پور است.وجدان بیدار یا کاستلیو در روبروی کالن عنوان اثری است از استفان تسوایگ نگارنده مشهور اتریشی که در سال هزار و نهصد و سی و شش چاپ شده است. کتاب وجدان بیدار در حقیقت سرنوشت سباستین کاستیلو بوده که در دوران ستم سده شانزدهم میلادی و در بحبوحه جنبش اصلاح طلبی دینی بر ضد حکومت استبدادی برپا نموده بودند و ایستاده بودند و به اسم انسانیت بر ضد ستم و جنایت و دنیاپرستی آنان به مبارزه‌ای بی امان پرداخته اند.ولی از سم دیگری حوادث کتاب به زندگی سباستین کاستلیو ارتباط دارد . سباستین کاستلیو که تا پیش از نوشتن کتاب تسوایگ حتی نزد اندیشمندان اروپایی ناشناخته بوده در بیست و پنج سالگی دل به کار اصلاح دینی سپرده و برای آنکه این امر زندگی او را داخل فرانسه به خطر انداخته است ناچار به سفر کردن می‌شود و به استراسبورگ رفته و همت خود را صرف ترجمه دوباره ی عهد عتیق و جدید می نماید تا توهمات را داخل دین از بیت ببرد. عاقبت انتشاراتی در ژنو ابراز تمایل می نماید که ترجمه کاستیلو را چاپ کند. برای خرید کتاب وجدان بیدار به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب وجدان بیدار