کتاب ساعت شوم که توسط گابریل گارسیا مارکز نوشته شده و به دست احمد گلشیری ترجمه شده است.که دارای دویست و شصت و هشت صفحه می باشد. گابریل گارسیا مارکز در سال هزار و نهصد و بیست و هشت داخل شهر کوچک آرکاتای کلمبیا به دنیا آمده است. ماکوندو محصور بین مزارع موز که پس از گذشت مدتی مکان صد سال تنهایی شد روستای مجاور این شهر است. او زیادتر زمان کودکی خود را با پدربزرگ و مادر بزرگش سپری نموده است. گارسیا ماکز با اشتیاق زیاد آنان را قصه گویان جادویی خوانده و خیلی از داستانهای خویش را برگرفته از آنان می‌داند. هر اندازه او در اول از شعر و عرفان تاثیر گرفته ولی اولین نگاشته هایش گزارشگرانه بوده اند که در روزنامه ال اسپکتادور منتشر شده است.روزنامه‌ای که او انتقاد کننده ی فیلم و گزارشگرش بود.ساعت شوم داستان سرنوشت روزمره یک شهر و مردم داخل آن است با کشیش و شهرداری که هر یک تلاش دارند مردم را به گونه و روش خود رهبری نمایند . رویدادهای ساده‌ای که در عین حل کردن‌شان چه چیزهای رخ می دهد. برای خرید کتاب ساعت شوم به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ساعت شوم