کتاب فراتر از بودن که توسط کریستین بوبن نوشته و به دست نگار صدقی ترجمه شده است.که دارای هفتاد و یک صفحه می باشد. فراتر از بودن در واقعیت یک نامه می باشد. نامه‌ای که نگارنده بعد از فوت همسر خویش ژیسلن برایش می نگارد. اثر فوق پر از شرح های خلاقانه می باشد.در قسمتی از این اثر آمده می باشد اما قول بده واسه ی دل خودت بنگاری .برای آنکه اگر اینطور نباشد تو تنها یک کار ادبی کرده‌ای در صورتی که می بایست بنگاری. و نوشتن با کار ادبی بسیار متفاوت است.نفهمیده ام و نمی‌خواهم بدانم از مطالعه کردن این نوشته چه حسی به شما دست داده می شود.برای آنکه من این اثر را تنها واسه ی دل خویش ترجمه و انتشار کرده‌ام و بر ضد خیلی دیگر از کارهایم به موجب سفارش یا هدفها حرفه‌ای نبوده است.چونکه این اثر برای من یادآور روزهای زیبایی است که دیگر هیچ هنگام برای من تکرار نمی شود .یادآور ایام قشنگی که با او بودم.با او که به صحبت خود بخشی از این نوشته با ارزشترین مساله از یک عشق را به من هدیه داده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فراتر از بودن تماس بگیرید.

دانلود کتاب فراتر از بودن