کتاب قبل از ماجرا که توسط ایوان تورگنیف نوشته و به دست عباس خلیلی ترجمه شده است.که دارای دویست و هفتاد و چهار صفحه می باشد.تورگنیف شش رمان دارد که کشور روسیه را در طول سال‌های هزار و هشتصد و سی تا هزار و هشتصد و هفتاد نشان می دهد.این شش داستان مجموعه ای از جمله رودین در سال هزار و هشتصد و پنجاه و پنج و آشیانه نجبا در سال هزار و هشتصد و پنجاه و هشت و قبل از ماجرا در سال هزار و هشتصد پنجاه و نه و پدران و پسران در سال هزار و هشتصد و شصت و یک و دود در سال هزار و نهشتصد و شصت و هفت و زمین بکر هزار و هشتصد و هفتاد و شش نوشته است.وقتی که اثر قبل از ماجرا در راشین هرالد به چاپ رسید بسیار مورد دقت و توجه خیلی از مردم قرار گرفت.ولی آن استقبالی که از نوشته پیشین او شده بود از این اثر نشد. داستان قصه عشقی می باشد که صبغه‌ای تاریخی دارد و داستانی که آخر سوگناک جاره ناپذیری داشته است و سرشار از توصیف‌های بسیار درخشان از اشخاص می باشد.کتاب فوق برگرفته از دو مقدمه می باشد که بعدهای گوناگون زندگی نگارنده کتاب یعنی ایوان تورگنیف را به تفصیل توضیح داده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قبل از ماجرا تماس بگیرید.

دانلود کتاب قبل از ماجرا