کتاب اعتراف که توسط جک لندن نوشته شده است.که دارای صد صفحه می باشد.داستان اعتراف یکی از نگاشته های نگارنده ی مشهور امریکایی با نام جک لندن است که برگرفته از چهار داستان می باشد با موضوعات اعتراف و زندانی شدن و دستگیر کردن و کشتن آدم ها و کولائوی جذامی که در ارتباط با سرخ پوستانی بوده که امریکایی‌ها زمینشان را تصاحب نمودند .جک لندن متولد شده در دوازده ژانویه هزار و هشتصد و هفتاد و شش می باشد که یکی از نویسنده های سوسیالیست آمریکایی بود. اثرهای او مثل آوای وحش و گرگ دریا با استقبال مطالعه کنندگان زیادی روبرو گشت. او از اولین نویسنده آمریکا بود که از مسیر نوشتن به ثروت بسیاری رسید.او صوانحی که تصویر نموده را با چشمان خویش دیده و قهرمانان بسیاری از داستانهایش اشخاصی بودند که با او معاشرت نموده اند . در اثرهای جک لندن اثر اندیشه چارلز داروین و هربرت اسپنسر و کارل مارکس و فریدریش نیچه بسیار نمایان است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اعتراف تماس بگیرید.

دانلود کتاب اعتراف