کتاب زیارت که توسط پائولو کوئلیو نوشته و به دست سوسن اردکانی ترجمه شده است.که دارای دویست و نود و شش صفحه می باشد.داستان زیارت قصه ی یک سفر حقیقی می باشد که کوئلیو بعد از سالهای بسیار زیاد ماجراجویی واسه ی تکمیل نمودن آخرین کارها و فعالیت هایی بسیار دوست داشت که همان جادوگری بود اقدام به آن می نماید. بسیار شگفت آور است که این سفر راه سرنوشت و زندگی او را به طور کامل تغییر داده است.انقلابی در اعماق روح او تشکیل می شود و او را در شروع مسیر و راه جدیدی قرار می دهد که هم چنان پس از سپری شدن حدود دو دهه اکنون نیز رهرو پرتکاپوی آن است.دستاورد مسافرتهایش شناختی می باشد که از معنی و مفهوم اصل و اساسی و بنیادین زندگی پیدا کرده و بر پایه ی این اطلاعات و آگاهی جدید و نیرو آفرینندگی خویش را در زمانه ی نگارندگی آنگونه پرورش داده که به سهم خویش قسمتی از زیباترین و به جای ماندنی ترین اثرهای ادبی دوره ی کنونی را به وجود آورده است. برای خرید کتاب زیارت به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب زیارت