کتاب گرگ بیابان که توسط هرمان هسه نوشته و به دست قاسم کبیری ترجمه شده است.که دارای سیصد و سی و هشت صفحه می باشد.اثر گرگ بیان هم اکنون همانند دیگر از اثرهای هسه اتوبیوگرافی خود نگارنده می باشد. تک تک وصف و گفته هایی که از هاری هالر شده است از مبتلا شدن به مریضی به نام نقرس و عینکی که به چشمانش زده تا عادتهای او به خواندن و نظرهای سیاسی او از سرنوشت شخصی هسه مایه گرفته می باشد.در سال هزار و نهصد و بیست و چهار بعد از برگشت هسه از تبعید داوطلبانه خود به سوئیس از آنجا به طور کامل غریب و بیگانه می نمود. اسم وحشی بیابان ها را واسه ی خود برگزید و در سال هزار و نهصد و بیست و شش شعرهایی که درمورد حال خود او بود را زیر عنوان خاطرات منظوم گرگ بیابان به انتشار رساند. با انتخاب کردن اصطلاح گرگ بیابان تلاش هسه بر این اساس بود که حال و وضع بخصوص خود را توضیح دهد. وضعیت انسانی که حس می نمود از جهان و مردم عادی خود دور و خسته گشته و همانند گرگی در بین بره های اجتماع رها شده است. برای خرید کتاب گرگ بیابان به لینک موجود مراجعه نمایید.

با عرض معذرت از کاربران لینک دانلود بدلیل حق نشر حذف گردید کتاب حاضر را با این چاپ از انتشارات فردوس میتوان تهیه نمود. و برای خرید کتاب گرگ بیابان چاپ اول قدیمی از طریق سایت کارا کتاب(البته انتشارات و مترجم متفاوت است)