کتاب دو سال در تعطیلات که توسط ژول ورن نوشته شده است.که دارای صد و نود و دو صفحه می باشد.داخل اقیانوس آرام یک عدد کشتی گیر توفان بزرگ و سنگین شده و بسیار نزدیک است به عمق آب های درهم تنیده فرو رود.اشخاصی که در داخل این کشتی هستند پانزده نفر کودک و هفت عدد پانزده ساله می باشد. مردی وجود ندارد که به آنها کمک کند. توفان کشتی را به سمت تخته سنگ های بسیار بزرگ و غول پیکر بغل دریا می کشاند. تعطیلات بسیار طولانی و شگفت آور شروع می گردد. تعطیلاتی بسیار خطرناک داخل سرزمینی ناشناخته و غیرمسکونی می باشد.بچه ها واسه ی زنده ماندن به غیر از جرأت و همت هیچ وسیله دیگری با خویش ندارند .شکار می نمایند و ماهی گرفته و کمندها و دام ها و تله ها و چیزهای دیگر درست می کنند.حیوانهای بسیار زیادی را پرورش داده و درختکاری می نمایند.تنگ نظری ها و حسودی کردن ها و خودخواهی ها و قدرت طلبی های این و آن مهاجرنشین بسیار کوچک را به تجزیه و به مسیر از بین رفتن و تباهی می کشاند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دو سال در تعطیلات تماس بگیرید.

دانلود کتاب دو سال در تعطیلات