کتاب تفکرات تنهایی که توسط ژان ژاک روسو نوشته و به دست پزشکپور ترجمه شده است.که دارای صد و هشتاد و شش صفحه می باشد.تفکرات تنهایی اسم یک اثر ادبی می باشد که ژان ژاک روسو نگارنده ی مشهور و سرشناس اهل فرانسه نوشته است. این اثر یکی از نوشته های معروف ادبی دنیا است.تفکرات او در خصوص سیاسی و ادبی و تربیتی اثر زیادی بر معاصران گذاشت. نقش فکری او که سال‌ها داخل پاریس عمر سپری نمود با نام یکی از راه‌ بازکنان آرمان‌های انقلاب بزرگ فرانسه قابل انکار نیست. باز هم در این دنیا تنهای تنها ماندم.من نه برادری داشته و نه اقوامی و نه یاری که مرا بشناسد و یا از من یاد نماید .به این سبب در این اجتماع غیر از خویش کسی را نداشته و ندارم. مردی که دوستدار تمام افراد بود و اشخاصی در اجتماع را مثل خود دوست داشت از سمت همان اجتماع رانده گشت. آنها در دنیای کینه ورزی و حسادت نقشه کشیدند که چه گونه شکنجه ای در روح حساس من زیادتر تاثیر دارد و با توافق آرا همه ی ارتباطاتی که مرا با جهان خارج مربوط می ساخت قطع کردند. برای خرید کتاب تفکرات تنهایی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تفکرات تنهایی