کتاب یک وجب خاک خدا که به دست ارسکین کالدول نگاشته و توسط علی اصغر بهرام بیگی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت به انتشار رسیده و در نشر مروارید چاپ گشته است.این نوشته دارای تعداد دویست و شصت و چهار صفحه است.داستان یک وجب خاک خدا درمورد زندگی یک خانواده کشاورزِ تهی دست که در ایالت جورجیا زندگی می کنند می باشد و شیفته و مفتون دو چیز هستند یکی ثروت و روابط جنسی است. پس زمینه های جنسی این داستان به آن مقدار بحث برانگیز بوده که کمیته جلوگیری از فسق و فجورِ نیویورک از یک دادگاه ایالتی نیویورک در خواست نمود تا آنرا سانسور نمایند. کمیته ادبی جورجیا همچنان داستان را سانسور کرده و فروش آن داخلبوستون ممنوع گشت .با وجود بحث برانگیز بودن این داستان با فروش زیادتر از ده میلیون نسخه به یکی از کتابهای پرفروش بین المللی تبدیل گشت. این اثر از جالبترین داستان ارسکین کالدول به حساب آمده و هر اندازه که این نگارنده شهرت خویش را زیادتر مدیونِ اثر دیگر خود جاده تنباکو است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یک وجب خاک خدا تماس بگیرید.

دانلود کتاب یک وجب خاک خدا