کتاب شکار یک سیاهپوست که به دست ارسکین کالدول نگاشته و توسط محمد رفیعی مهرآبادی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و دو به انتشار رسیده و در نشر مهرداد چاپ گشته است.این نوشته دارای تعداد دویست و بیست و شش صفحه است.پسری با سن هجده سال که سیاهپوست است به اسم سانی کلارک متهم به تجاوز کردن به یک دختر سفیدپوست شده است و تقریبا همه ی مردم شهر بسیج شده اند تا او را شکار نمایند و به دار بکشند. در صورتی که مسئله از ریشه یک دروغ فقط بوده و همه ی داستان ناشی از تهمت یک دختر هوسباز سفید پوست و تفکرات سیاسی زنی به اسم نارسیسا کالهوم بوده است.نقش ارسکین کالدول داخل ادبیات معاصر آمریکا از دو سمت حائز ارزش می باشد. کالدول در شمار نگارنده های نیمه اول قرن بیستم می باشد که از زبان ساده و عامه پسند در کار نگارندگی بهره گرفت. این خصوصیات موجب گردیده است تا او از معروفیت و اعتبار جهانی برخوردار گردد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شکار یک سیاهپوست تماس بگیرید.

دانلود کتاب شکار یک سیاهپوست