کتاب سلیمان فاتح که به دست هارولد لمب نگاشته و توسط حمید رهنما ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و سی و هفت به انتشار رسیده و در نشر بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هشتاد صفحه است.هنگامی که دو پزشک خارجی با هم جلسه برگزار نمودند و اعلام کردند که زندگی بدنِ سرطان داشته ی باووز سلطان سلیم را واسه ی همیشه ترک نموده است به وزیر فرمودند که از نظریه و گفته خود اطمینان کامل را دارند. آن هنگام به وزیر کمک کرده تا اینکه منقلی که پر از ذغال روشن و سرخ را از بغل جسدی که بر روی تشکی در زیر لحافی که زردوزی گشته قرار داشت به سمت عقب بکشند. آن وقت خودشان واسه ی آنکه بخوابند بر روی قالی دراز کشیدند. آنها خوب می دانستند که به مدت زمان نه روز تمام نمیتوانند خوابگاه چادر بزرگ را ترک کنند.البته در این زمان هیچ فردی نباید از فوت کردن سلطان سلیم در بیرون از چادر آگاه شود برای آن که وزیر این تصمیم گرفته بود .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سلیمان فاتح تماس بگیرید.

دانلود کتاب سلیمان فاتح