کتاب فریب که به دست Amanda Quick نگاشته شده است.اثر فوق در سال دو هزار و هفده به انتشار رسیده و در نشر لی لی بوک چاپ گشته است.این نوشته با زبان انگلیسی و دارای تعداد سیصد و هفتاد و دو صفحه است.المپیا وینگ فیلد تحقیقات بسیار زیاد خود را درمورد سفر و بررسی های صورت داده و نتایج پژوهش های خویش را در جراید به انتشار رسانده است. او افسانه‌ها و گنج‌های گم گشته را خیلی دوست دارد و هم اکنون درمورد آنها تحقیقاتی انجام می دهد.ولی با دقت به این که مسئولیت تربیت و بزرگ گشتن سه برادرزاده‌ اش به او واگذار می گردد انجام کارهای پژوهشی این زیبای فراموشکار به مشکل می خورد. تا آنکه فردی به اسم جرید واسه ی تحویل دادن کالاها و دفتر خاطراتی که برای خانواده خودش بوده پیش او آمده و وانمود می نماید که معلم سرخانه می باشد .قدم گذاشتن این غریبه ناخوانده و خوش چهره به جهان المپیا، واسه ی او همانند نعمت غیرمترقبه ای به حساب می آید که قرار است رویاهای او را به حقیقت مبدل سازد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فریب تماس بگیرید.

دانلود کتاب فریب