کتاب مزدک که به دست موریس سیماشکو نگاشته و توسط مهدی سحابی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر نگاه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و چهل و شش صفحه است.مزدک نگاشته ی موریس سیماشکو داستان زیبای تاريخى خیلی موفقى بوده كه با تکیه نمودن به حقیقت های تاريخى و با بهره گیری از زبان گويا و نا محدود داستان چگونگى جنبش بزرگ مزدک و موضوعات اجتماعى و تاريخى آن را تعریف می نماید. در اين اثر مطالعه کننده نه‌ فقط با تاريخچه جنبش مزدكى كه هم اکنون با شرايطى كه اين نهضت در آن به وجود آورده و گسترش پیدا کرده آشنا خواهید شد. تاريخچه خود اين جنبش را تا اندازه ی زیادی مى‌شناسيم.و علل خصوص در سال‌هاى اخير خیلی اثرها در اين مورد داخل ايران چاپ يافته است. ولی چگونگى زمانی كه نهضت مزدك در آن صورت پذیرفته همچنان كمابيش ناشناخته و آميخته با احساس و گمان زیاد است. اين داستان به‌ويژه به شناختن اين جنبه از تاريخچه یاری می رساند. برای خرید کتاب مزدک به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مزدک