کتاب دهمین مکاشفه که به دست جیمز ردفیلد نگاشته و توسط ناهید تبریزی سلامی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر جانان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و نود و دو صفحه است.در سال هزار و نهصد و نود و سه آقای جیمز ردفیلد درباره ی اکتشافات و بصیرت های نه گانه ای که داخل جنگلهای دورافتاده پرو به طور نسخ خطی بدست آمد اثری با نام پیشگویی سلستین نگاشت. از یک ماه قبل به این طرف که شارلین بیلینگز با همکاران وی در موسسه پژوهشی زنگ زده است دیگر کسی از او خبری پیدا نکرده بود و نداشت. یکی از همکارانِ وی به اسم فرانک سیمز که از غیبت خیلی نگران شده بود جان وودسون یکی از دوستان نزدیک او را در جریان ناپدید گشتن وی قرار می دهد. جان داخل دفتر کار شارلین نقشه ای را پیدا می نماید که شارلین بر روی یک تکه کاغذ کشیده و آنجا جا گذاشته بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دهمین مکاشفه تماس بگیرید.

دانلود کتاب دهمین مکاشفه