کتاب شاهزاده خانم که به دست جین ساسون نگاشته و توسط منیژه شیخ جوادی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر پیکان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و پنجاه صفحه است.اثر فوق داستانی واقعی از زندگی در پشت پرده های بسته عربستان سعودی است. سلطانه شاهزاده خانمی عرب می باشد که غرق در پول و جواهرات و زندگی شاهانه می باشد.ولی در حقیقت داخل قفس بردگی و اسارت زندگی می کند. او دارای آزادی نیست . قادر به اظهار نظر نیست . فقط ارزش او بابت بعد زاییدنش می باشد. در پشت چادری سیاه و برقع پنهان گشته است. او زندانی می باشد و پدر و شوهر و پسر وی زندانبانان او هستند. سلطانه داستان زندگی و زمان کودکی پر رنج و ازدواج اجباری خویش را واسه ی شما تعریف کرده است. حجابها را کنار زده و تاریخ زورگویی و ستم و نقض حقوق بشر را درباره ی زنان کشورش در معرض تماشا گذاشته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب شاهزاده خانم تماس بگیرید.

دانلود کتاب شاهزاده خانم