کتاب انگشت اتهام که به دست آگاتا کریستی نگاشته و توسط بهزاد منتظری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به انتشار رسیده و در نشر سبزان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت و هفت صفحه است.داستان انگشت اتهام اثر آگاتا کریستی جلد چهارم از نمونه ی جمع آوری شده ی کارآگاهی خانم مارپل است. داستانِ اثر درباره ی خانواده بارتون می باشد که واسه ی رسیدن به آرامش از لندن به روستایی کوچک و آرام پناه برده اند .به نظر می آید که روستای آرامِ لیمستوک محل مناسبی واسه ی آرامشِ جری بورتونِ تحت مراقبت و خواهر خود جووانا پس از تصادف باشد. ولی خبر نامه‌ای که با سم مخلوط شده در بین مردم پخش گشته که ارتباط نامشروع میان جری و جووانا را بر ملا می سازد .شوک آورتر اینکه این نامه کریه در تمام روستا می‌چرخید. هنگامی خودکشی می کند که روستا در شوک عمیقی فرو رفته است. زمانی بعد فردی را واسه ی بررسی به روستا فرستادند که کشیش و دکتر و خدمتکاران را مورد اتهام قرار می دهد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب انگشت اتهام تماس بگیرید.

دانلود کتاب انگشت اتهام