دانلود کتاب نسل شجاعان اثر سبکتکین سالور

 

کتاب نسل شجاعان که به دست سبکتکین سالور نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر دبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و چهار صفحه است.زمان بسیار کمی بعد از فوت کردن اسکندر نواحی تصرف شده به دست او قطعه قطعه گشت.

سرداران او که هر کدام ادعای جانشینی اسکندر و جهانبانی کردند و به جان هم دیگر افتاده بودند و در دورانی بسیار کوتاه به موجب جنگهای پی در پی و خونریزیهای بی حد نیرو و قدرت آنها بسیار کم شد.دول کوچکی که جانشینان امپراتوری اسکندر شدند و در هر روز با مشکلاتی روبه رو گشتند و کم کم مدعیانی از بین مغلوبین هم بلند شدند .

یونانیان باختر که در انتهای الیه شرقی مناطق تصرف شده ی اسکندر سکنی داشتند بر مخالفت سلوکی ها که به طور تقریبی متصرفات آسیایی اسکندر را در دستانشان بود قیام نمودند و دولت مستقلی واسه ی خویش به وجود آوردند که در تاریخ به اسم دولت یونانی باختر مشهور شد. برای خرید کتاب نسل شجاعان به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

 

کتاب نسل شجاعان جلد اول

کتاب نسل شجاعان جلد دوم

کتاب نسل شجاعان جلد سوم

کتاب نسل شجاعان جلد چهارم

کتاب نسل شجاعان جلد پنجم