کتاب نسل شجاعان که به دست سبکتکین سالور نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر دبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و چهار صفحه است.زمان بسیار کمی بعد از فوت کردن اسکندر نواحی تصرف شده به دست او قطعه قطعه گشت. سرداران او که هر کدام ادعای جانشینی اسکندر و جهانبانی کردند و به جان هم دیگر افتاده بودند و در دورانی بسیار کوتاه به موجب جنگهای پی در پی و خونریزیهای بی حد نیرو و قدرت آنها بسیار کم شد.دول کوچکی که جانشینان امپراتوری اسکندر شدند و در هر روز با مشکلاتی روبه رو گشتند و کم کم مدعیانی از بین مغلوبین هم بلند شدند .یونانیان باختر که در انتهای الیه شرقی مناطق تصرف شده ی اسکندر سکنی داشتند بر مخالفت سلوکی ها که به طور تقریبی متصرفات آسیایی اسکندر را در دستانشان بود قیام نمودند و دولت مستقلی واسه ی خویش به وجود آوردند که در تاریخ به اسم دولت یونانی باختر مشهور شد. برای خرید کتاب نسل شجاعان به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب نسل شجاعان