کتاب دلقک دربار ملکه که به دست فیلیپا گرگوری نگاشته و توسط کامیار جولایی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر جویا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و هشتاد و پنج صفحه است.هانا گرین پس از سوختن مادر خود به دست دادگاه تفتیش عقاید به موجب یهودی بودن او در لباسان پسرها و با پدر خویش با نام اولیور گرین از شهرِ آراگونِ اسپانیا فرار نمود و به انگلستان رفتند. ولی هانا یک پناهنده معمولی نمی باشد. او می تواند که آینده را پیش گویی کند . نیروی رویت و قدرت پیش بینی آینده که همانند هدیه ای از سوی خداوند به او داده گشته در زمان پرآشوب پادشاهی خاندان تئودور مساله ای بسیار فوق العاده با اهمیت و باارزش است.هانا به دست رابرت دادلیِ مسحورکننده که پسرِ جان دادلی از سیاستمداران جنرال و محافظِ پادشاه ادوارد ششم به دربار خاندان تئودور راه پیدا می کند و به موجب دلقک مقدس دربارِ ادوارد ششم و بعد از آن به عنوان دلقک دربار ملکه ماری و الیزابت انتخاب می گردد. برای خرید کتاب دلقک دربار ملکه به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب دلقک دربار ملکه