کتاب انتقام شوهر که به دست لئون تولستوی نگاشته و توسط محمدعلی شیرازی ترجمه شده است.اثر فوق در مجله ماه نو چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و چهل و چهار صفحه است.اول فصل بهار بود. مدت دو روز و یک شب را داخل ترنی که در هر ایستگاه ایستاده تا مسافرین را پیاده نماید سپری نمودیم .عاقبت سه نفر که از ایستگاه نخست با من همسفر شدند و در کوپه باقی مانده بودند . اول خانمی بود که روزهای جوانی را گذارنده بود و گل زیبائیش داشت پژمرده می گشت. او در سیگار کشیدن افراط می نمود و پشت سر هم سیگار روشن می نمود. از صورتش پیدا بود که سختی های بسیاری کشیده است. این زن دوستی داشت که چهل سال از زندگیش می گذشت. او لباس نو و شیکی به تن کرده و از صحبت کردن خسته نمی شد.سومی مردی بود که اندامی کوتاه داشت و موهای سر او قبل از زمانش سفید گشته بود، از حالتهای او پیدا بود که آدم عصبی باشد. برای آنکه دور همه نشسته و خیره به همه چیز نگاه می نمود. او پالتو زیباای بر تن داشت و کلاهی به رنگ سفید و سیاه به سر داشت . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب انتقام شوهر تماس بگیرید.

دانلود کتاب انتقام شوهر