کتاب یا قیصر یا هیچ که به دست مانوئل مونتالبان نگاشته و توسط جواد سید اشرف ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر زرین چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و بیست و هشت صفحه است. کاشکی که استفاده کردن از ذکاوت و کاربرد فکر در بازی قمار به طور مثال در ورق بازی کردن چیرکا یا تاس بازی تریک تراک ممکن بود. ای کاش بی تردید و با تحقیق و آزمایشات ترکیبهای مختلف ورق یا تاس می شود دلایل برنده شدن یا باختن را نیز مشخص نمود و دریافت که برای چه دلاک سنت آندریا قادر می باشد از نیکولو ماکیاولی ببرد و نیز در صورتی که آقای دبیر حتی در زمانی که کالباسِ فینوکیونا خود را میل می کند و شراب رقیق تره بیان را نوش جان می نماید آنگونه در عوالم اولی سیر می گردد که انگار به منشا وجود کالباس در دنیا فکر می کند و به تتبع در موجبات عینی این شگفتی مشغول بوده که برای چه شراب تره بیان را بر میِ چینکوتره ترجیح می دهد و با انتخاب خود قلب مردمِ جنووا را به درد می آورد. برای خرید کتاب یا قیصر یا هیچ به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب یا قیصر یا هیچ