کتاب صدای پنجم که به دست ژان کو نگاشته و توسط نرگس مقاره و محمد مقاره ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد به انتشار رسیده و در نشر اردیبهشت چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و نود و شش صفحه است.داخل سلول یک زندان که با معنی جغرافیایی در مکانی نیست مگر در وقت چهار عدد مرد خویش را گرد هم پیدا می کنند که هر یک یک یا چند جنایت انجام داده باشند. دکتر صرعی که به احتمال زیاد همسرش را به قتل رسانده است و آلکس که یک فاحشه یا یکی از دوستانِ فضول خود را از بین برده است.اوژن زنش را و معشوقه زن خویش را یا به طور احتمالی نه این را و نه آن را.ماخ پدر خود را و شاید ناپدریش را هم.هر کدام از زندانی ها خاطره هایی را به یاد آورده و خیانت هایشان را تعریف می نمایند. خاطرات و کارها و جنایات که همانطور که امکان دارد دروغ باشد و شاید هم که واقعیت دارند . جز اینها صدای پنجمی هم وجود دارد که برخی اوقات فصل هایی از زندگی مشترک آنها را تعریف می نماید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صدای پنجم تماس بگیرید.

دانلود کتاب صدای پنجم