کتاب نباید بخوابی که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط دلارام کارخیران ترجمه شده است.اثر فوق در نشر ویدا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هشتاد و پنج صفحه است.اثر نباید بخوابی ترجمه ای است که اولین بار سال هزار و نهصد و نود و هفت در آمریکا به انتشار رسید .این اثر جلد پنجاه و چهارم از مجموعه نوشته های جالب و ترسناک مورمور است که داخل ایران به فارسی ترجمه گشته اند.از اتاقکوچک خود تنفر دارد . برای آن که بسیار کوچک می باشد و دقیقا به اندازه یک کمد است.مادر مت به او اجازه نخواهد داد که داخل اتاق مهمان بخوابد. برای آنکه شاید یک روزی برای آنها مهمان آید. ولی یک روز نیمه های شب هنگامی که همه به خواب فرو رفته بودند او داخل اتاق مهمان می رود و همانجا خوابش می برد. بیچاره مت می بایست به حرف مادر خویش گوش می داد. برای این که هنگامی که مت بیدار می شود تمام زندگیش تغییر نموده است. رنج آور تر از آن اینکه هر دفعه که می خوابد با دیدن کابوسی تازه از خواب بیدار می شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نباید بخوابی تماس بگیرید.

دانلود کتاب نباید بخوابی