کتاب ماموریتی بالاتر از خطر که به دست آیب ملکیور نگاشته و توسط کاظم اسماعیلی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و نه به انتشار رسیده و در نشر خاتون چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و سی و پنج صفحه است.یکی از ماموران سازمان جاسوسی او.اس.اس به اسم جغد پیغامی را به طور رمز به یکی از مراکز داخل سوئیس مخابره کرده و می فرستد . پیغام با سرعت زیاد کشفِ رمز گشته و موضوع آن این گونه بوده که پیام مهم. به نظر رسیده که یوهان دکر متفکر و اندیشمند سازمان دگوسا آماده می باشد از آلمان بگریزد و به متفقین بپیوندد. میان بیست و چهار تا بیست و هشت فوریه در ماین اشتبان هوفستر آماده تماس می باشد تا به متفقین رسیده و بپیوندد . منتقل کردن او به پشت جبهه موضوعی بسیار حیاتی می باشد .پیام از ست لندن واسه ی سازمان ضد اطلاعات که داخل مرزِ لوکزامبورگ و آلمان ساکن هستند فرستاده می شود. برای خرید کتاب ماموریتی بالاتر از خطر به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ماموریتی بالاتر از خطر