کتاب که به دست الکساندر دوما نگاشته و توسط شهرام پورانفر ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد به انتشار رسیده و در نشر اکباتان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و چهل و یک صفحه است.خانواده ی والوا فرمانروایان فرانسه از اول نبرد صد ساله تا آخر قرن شانزده میلادی بوده اند. آنها در این سه قرن کشور را از آخر قرون وسطی و دوره ی حکومت فئودالی به سمت رنسانس راهنمایی نموده اند . خاندان والوا خویش یکی از شاخه‌های کاپتی‌ها و حکمای فرانسه در قرون ده تا چهارده میلادی به حساب می آیند. والواها که در زمان پریشانی وضعیت فرانسه به قدرت رسیده اند کم کم به سه شاخه بخش شدند مانند شاخه مستقیم که با فرمانروایی فیلیپ ششم شروع گشت و از هزار و سیصد و بیست و هشت تا هزار و چهارصد و نود و هشت میلادی بر فرانسه حکومت کردند. اوج نیروی والواها ارتباط داشته به همین زمان است . شاخه والوا اورلئان که فقط یکی از اعضای لویی دوازدهم به سلطنت رسید. برای خرید دانلود کتاب ملکه مارگو به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ملکه مارگو