کتاب به دام افتاده که به دست آرین رنجی شری نگاشته و توسط محسن اشرفی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت به انتشار رسیده و در نشر نی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هجده صفحه است.در نیمه اول دهه هزار و سیصد و پنجاه شمسی تهران به موجب دومین پایتخت خاورمیانه ای جولانگاه جاسوسان پس از بیروت نقش بسیار اساسی و مهمی در روبرو شدن اطلاعاتی غرب و شرق بازی می نماید. با آغاز صحبتها و مذاکره های موسوم به سالت این روبرویی اطلاعاتی در بستر جنگ سرد به انتها و پیچیده ترین مرحله ی خویش می رسد.سازمان جاسوسی روسیه موسوم به کا.گ.ب داخل تهران واسه ی فریب دادن دستگاه اطلاعاتی غرب آخرین نیرنگ خویش را به کار می برد. به صورتی که ساواک و بعضی از عاملهای ایرانی همچنان در صورت گیری هزار توی آن سهم داشتند . جنگ جاسوسان غرب و شرق در خیابان‌های تهران در حال انجام شدن است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب به دام افتاده تماس بگیرید.

دانلود کتاب به دام افتاده