کتاب جزیره اسرار آمیز که به دست ژول ورن نگاشته و توسط محمدرضا جعفری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه به انتشار رسیده و در نشر امیرکبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سی و دو صفحه است.در سال هزار و هشتصد و شصت و پنج پنج عدد مرد در خلال جنگ داخلی آمریکا به وسیله ی بالون از زندان جنوبی‌های تجزیه طلب داخل شهر ریچموند فرار می نمایند و هفت هزار مایل با وزش طوفان هولناکی بر فراز اقیانوس آرام کشانده می شوند. در انتهای لحظات از بین رفتن بالن افراد داخل آن به ناچار در جزیره‌ای غیر سکنه فرود می‌آیند. جزیره ای واقع شده در جنوب اقیانوس آرام که در هیچ یک از نقشه های جغرافیایی اثری از آن موجود نیست.این پنج مرد که مهندس سایروس اسمیت و خدمتکار وی نابِ سیاهپوست و ژدئون اسپیلت خبرنگار و پنکروفِ ملوان و پسرخوانده وی هاربرت براونِ نوجوان که از تمامی لوازم و نیازهای زندگی محروم‌ هستند نلاش می کنند تا وسیله‌ای واسه ی روبرویی با این موقعیت به دست آورند. برای خرید کتاب جزیره اسرار آمیز به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب جزیره اسرار آمیز