کتاب داستانهایی از جنگ کبیر میهنی که به دست بوریس پوله وی نگاشته و توسط ر. ف. گلبانگ ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت به انتشار رسیده و در نشر سازمان جوانان توده ایران چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهل و یک صفحه است.اثر نمونه جمع آوری شده فوق چند داستان خلاصه نگاری گشته از بوریس پوله وی نگارنده ی معروف و سرشناس و چند نگارنده ی دیگر شوروی می باشد که در گوشه هایی از دلاوری ها و قهرمانی های مردم شوروی را داخل جنگ جهانی دوم و مبارزه بر ضد دیو خون آشام فاشیست نمایان می کند. چندین داستان داخل این اثر از جمله ما مردم شوروی و آب و دوستی پارتیزان ها و معلم سختگیر و قهرمانی مادر و بسته پستی می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستانهایی از جنگ کبیر میهنی تماس بگیرید.

دانلود کتاب داستانهایی از جنگ کبیر میهنی