کتاب داستان یک انسان واقعی که به دست وریس پوله وی نگاشته و توسط محمدرضا سرشار ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به انتشار رسیده و در نشر قدیانی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و چهل و چهار صفحه است.الکسی مره‌سیف با ملزومات تمام گشته و هواپیمایی احاطه شده به دست چهار هواپیمای آلمانی به سمت خطوط دشمن هدایت گشته است . او مردن را به بند در آمدن ترجیح می دهد و فرار می کند . ولی عاقبت هواپیمایش مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و سقوط می‌کند. بعد از به هوش آمدنش خویش را آسیب دیده و نزار در بین توده ی فراوان درختان جنگل می یابد . پاهایش آنگونه آسیب دیده که قادر به تحمل وزن او نمی باشد. ولی حس جوشان زندگی در دلش تابان شده است و او را وادار به کوشش واسه ی رساندن خویش به خطوط نیروهای خودی می نماید. هجده روز متحمل شدن درد و گرسنگی و سرما. خود را به یک روستا در محدوده مناطق نیروهای خودی می‌رساند. برای خرید کتاب داستان یک انسان واقعی به لینک موجود مراجعه نمایید.

داستان یک انسان واقعی

دانلود کتاب داستان یک انسان واقعی