کتاب کوروش خورشید ایران زمین که به دست گی راشه نگاشته و توسط محمد مجلسی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر دنیای نور چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هفتاد و نه صفحه است.اثر فوق درمورد کوروش می باشد که بر اقلیم های عظیمی که از سیحون تا دریای مغرب و از سمتی تا دریای سرخ کشیده گشته بود حکومت می نمود ولی بزرگی او در پهناوری سرزمین‌های زیر فرمان او نبود بلکه او را به این موجب بزرگ نام داده بودند که واسه ی اولین دفعه در تاریخ دنیای عدل و عدالت را جایگزین سلوک ستم پادشاهان و فرمانروایان ستمکار نموده است.داستانگوی داستان که در دوران خشایار شا زندگی می نماید همراه کاروانی از سارد به شوش سفر می نماید. او هر شب بخشی از قصه ی تاریخی کوروش را واسه ی گروهی از کاروانیان تعریف می‌کند و شنوندگان را مشتاقانه در انتظار گذاشته که شب بعد دنباله‌ی داستان را دنبال کنند. برای خرید کتاب کوروش خورشید ایران زمین به لینک موجود مراجعه نمایید.

کوروش خورشید ایران زمین

دانلود کتاب کوروش خورشید ایران زمین