کتاب جاسوسی که از سردسیر آمد که به دست جان لوکاره نگاشته و توسط فرزاد فربد ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر جهان کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هشتاد و هفت صفحه است.اثر جاسوسی که از سردسیر آمد یکی از نوشته های مشهور ادبیات جاسوسی در زمان جنگ سرد است که سال هزار و نهصد و شصت و سه توسط نویسنده بریتانیایی نوشته شد. اثر فوق زیادتر به‌ موجب تصویرش از روش های جاسوسی در غرب معروفیت پیدا کرده که بر ضد دموکراسی و ارزش‌های اخلاقی است.آلک لیماس یکی از مسئولان شبکه جاسوسی دستگاه اطلاعاتی انگلستان داخل برلین در زمان جنگ سرد می باشد. جاسوس قدیمی است و عناصری در آن سمت دیوار برلین داشته که دسترسی به سندهای سری دارند. در اول رمان لیماس در این‌ سمت دیوار به انتظار فرار یکی از مهمترین منبع خود از آن سمت دیوار است. زمانی است که افراد وی یکی‌ یکی به صورت مشکوکی کشته شده و حالا در همان اول داستان متوجه خواهیم شد که کل شبکه‌اش از بین رفته است .برای خرید کتاب جاسوسی که از سردسیر آمد به لینک موجود مراجعه نمایید.

جاسوسی که از سردسیر آمد

دانلود کتاب جاسوسی که از سردسیر آمد