کتاب به همه بگو سینه خیز بروند که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط آرزو احمی ترجمه شده است.این کتاب در نشر ویدا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نود و هفت صفحه است.اثر به همه بگو سینه خیز بروند ترجمه ای است از کتاب تماسِ تلفنی با موجوداتِ چندش آور که در سال هزار و نهصد و نود و شش در آمریکا منتشر شد.ریکی بیمر با اخراج شدن خود از روزنامه مدرسه بسیار خشمگین می‌شود. به این موجب تصمیم گرفته تا با تاشا سردبیر روزنامه شوخی نماید. تنها یک شوخی بسیار کوچک و بی آزار. در یکی از روزها پس از مدرسه پیامی در دفتر روزنامه گذاشته که اگر شما یک موجود وحشتناک می باشید پس از نیمه شب با تاشا تماس بگیرید. ولی به صورت شگفت آوری پیام ریکی اشتباه شده و به جای تاشا با او تماس گرفته می شود. بچه‌هایی که به او می گویند بسیار ترسناک می باشند با پوست‌هایی به رنگ بنفش و پوست پولک‌ دار و دندانهای خیلی تیز. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب به همه بگو سینه خیز بروند تماس بگیرید.

به همه بگو سینه خیز بروند

دانلود کتاب به همه بگو سینه خیز بروند