کتاب خانم مونسورو که به دست الکساندر دوما نگاشته و توسط ناصر موفقیان ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و هشت به انتشار رسیده و در نشر شباویز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و شش صفحه است.اتفاقات اثر در طول سالهای هزار و پانصد و هفتاد و هشت و هزار و پانصد و هفتاد و نه رخ داده اند . اثر به گونه ای ادامه اثر ملکه مارگو به حساب می آید که دوما آن را در سال هزار و هشتصد و چهل و پنج نوشته و شخصیت های دو اثر تا مقدار زیادی به همدیگر شباهت دارند.فرانسوا دو سن لوک دوست و یار بسیار نزدیک هانری سوم در زمان ازدواج کردن با ژانت دوبریساک دختر مارشال فرانسه است. خانواده مارشال که همانند همه ی وابستگان دربار از دوستی بسیار شاه با سن لوک خبر دارند در خیال خویش با یک بخت بزرگ وصلت نموده اند و در صورتی که سن لوک در این ایام آخر مورد بی محبتی و بی توجهی فرد پادشاه قرار گرفته بود و این موضوع آرام آرام داشت موجب نگرانی خانواده مارشال می گشت. برای خرید کتاب خانم مونسورو به لینک موجود مراجعه نمایید.

خانم مونسورو

دانلود کتاب خانم مونسورو