کتاب مهمانی شبانه که به دست الکساندر دوما نگاشته و توسط هرمز حبیبی اصفهانی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و نه به انتشار رسیده و در نشر پائیز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و پنجاه و شش صفحه است.خیلی از داستانهای اسرارآميز و دور از انتظار اين دنیا در شرايط بسیار عادي و روزمره شروع مي شود. آن چیزی که واسه ی شما تعریف مي نمایم همچنان از این قبيل است. در آخر ماه اوت هزار و هشتصد و سی و یک دعوتي از سمت دوستي كه از صاحب منصبان اداره املاك سلطنتي بود گرفتم .در تمامی اثرهای الکساندر دوما علاقه بسیار او به اعمال ماوراءالطبیعه و مخصوصا زندگی بعد از مرگ آشکار است و در اثرهای ژوزف بالسامو و غرش طوفان که مطالعه کنندگان نوشته های دوما با آنها آشنایی هستند این علاقه بسیار آشکار و واضح دیده می شود. اما اثر فوق نمایان می کند که این نگارنده پر تلاش زمان مدیدی وقت حویش را صرف خواندن در مبحث فوق الذکر نموده و شواهد و مدارک زیادی همچنان جمع آوری کرده است و دست آخر همه را در یک اثر جای داده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مهمانی شبانه تماس بگیرید.

مهمانی شبانه

دانلود کتاب مهمانی شبانه