کتاب گروه آهنین که به دست الکساندر دوما نگاشته و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر نگارستان کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و نود و پنج صفحه است.مردم فرانسه از سال هزار و هفتصد و هشتاد و نه میلادی تا چند سال بعد از آن گرفتار انقلاب شدند و سرهای پادشاهان و اشرافزاده ها و كارمندان با مقام عالی دولت و هنرمندان را بر باد می‌داد.ولی این مردم تقریبا سال هزار و هفتصد و نود و نه حس می‌كرد كه از خونریزی سیراب گشته و هراس داشت كه نکند هرج و مرج و لجام‌ گسیختگی جانشین هر طور نظم و قانون شود. به این سبب مردم فرانسه از وحشت بی‌نظمی و خودسری خویش را به دستان حكومت یا هیئت مدیره انداختند. دلیل دولت فرانسه این بود كه یك نیرو و قدرت گروهی داشته باشد كه بشود داخل مملكت هرج و مرج را به آخر رساند.و مخصوصا در جنوب فرانسه آنگونه بی‌نظمی حکمفرما بود كه مردم آن را بی‌سابقه می‌دانستند. برای خرید کتاب گروه آهنین به لینک موجود مراجعه نمایید.

گروه آهنین

دانلود کتاب گروه آهنین