کتاب ژوزف بالسامو که به دست الکساندر دوما نگاشته و توسط قاسم صنعوی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر توس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و هفتاد صفحه است.ژوزف بالسامو اسم اثری از نویسنده ی مشهور اهل فرانسه می باشد. این اثر یکی از نوشته های بسیار معروف ادبی دنیا است. این اثر در واقعیت مقدمه‌ای می باشد بر اثر غرش طوفان نوشته ی همین نگارنده . در کتاب ژوزف بالسامو و غرش طوفان مطالعه کننده با دلیلها روند و چطور به موفقیت رسیدن انقلاب فرانسه آشنا می گردد.سال هزار و سیصد و هفتاد می باشد و یکی از عضوهای انجمنی سری در سرزمینی پر از راز و اسرار گرد می آیند تا رهبر خود را که تا آن دوران بر آنها ناشناخته بوده خود را نشان دهد و اهداف غایی خود را آشکار سازد .ایجاد یک قانون و نظام شاهان و برقراری فرمانروایی و دادگری و ساختن آرمان شهری که آدم ها در آن رعیت نباشند.این کار می بایست از فرانسه بزرگ ترین کشور اروپایی آن دوران شروع می شد.برای خرید کتاب ژوزف بالسامو به لینک موجود مراجعه نمایید.

 ژوزف بالسامو

دانلود کتاب ژوزف بالسامو