کتاب ضمایم ارباب حلقه ها که به دست جی. آر. آر. تالکین نگاشته و توسط رضا علیزاده ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر روزنه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و چهل صفحه است.اثر برگشت پادشاه ضمیمه ای در انتها به همراه دارد که به ضمایم ارباب حلقه ها معروف شده است. در ضمایم تالکین تلاش می کند تصاویری کامل از دنیا شناسی خویش به مطالعه کننده ارائه سازد و با صحبتهای خود او اهداف این ضمایم پر نمودن بعضی شکافها در مطالب قصه می باشد و برگرفته از تاریخچه شاهان و فرمانروایان سالمشار رویدادهای مهم در دورانهای نخست و دوم و سوم و همچنان تفکرات زبانشناختی او درمورد زبانهای باستانی و ترویج یافته اقلیم میانه از جمله زبان الفی می باشد.جی. آر. آر. تالکین مطالعه کنندگان را بعد از تمام شدن شاهکار ارباب حلقه ها بین کوه عظیمی از سوالات پیرامون رمانش تنها نگذاشته و با ضمایم مفصل و چند تکه ای که در آخر ارباب حلقه ها تدارک دیده و نگاه و نظر مطالعه کننده از سرزمین میانه را کامل می سازد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ضمایم ارباب حلقه ها تماس بگیرید.

ضمایم ارباب حلقه ها

دانلود کتاب ضمایم ارباب حلقه ها