کتاب بازگشت شاه که به دست جی. آر. آر. تالکین نگاشته و توسط رضا علیزاده ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر روزنه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و هشتاد و پنج صفحه است.قسمت های آخر داستان و اثر پنجم و ششم در جلد بازگشت شاه داخل جلد سوم از ارباب حلقه ها جای دارند.سه هابیت با اسمهای فرودو و سم و گالوم به قلمرو ظلمانی موردور نزدیک شده اند . در این حال دوستان گاندولف شکل گرفته از آراگون و لگولاس و گیملی با یاران هابیت خویش پپین و مری در آستانه جنگ آیزنگارد مجدد با هم دیگر متحد گشته اند . از یک سمت نیز فرودو در مسیر موردور با یک عنکبوت عظیم و مرگ بار رویرو شده است و از سمت دیگر گاندولف و پپین در میر شهر میناس تریث می باشند . آنها کوشش فراوان می کنند تا کمردم شهر را از خطراتی که آنها را تهدید می نماید آگاه کنند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب بازگشت شاه تماس بگیرید.

بازگشت شاه

دانلود کتاب بازگشت شاه